กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


Thai language learning group at Watchara Witthaya School

นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวบรรณรักษ์ ท่อนทอง

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

นางสาวศศิธร ตระกูลพาณิชย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปฎิญญากร กำเนิด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ดร.พรทิพย์ มั่นทรัพย์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางธนิฐฐา อินทะสี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง

ครู วิทยฐานะ -

นายพิศิษพงษ์ นาคภู่

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ