กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : แนะแนว


Guidance work at Watchara Witthaya School

นางเพลินใจ ประสารศรี

หัวหน้างานแนะแนว

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวีรวรรณ ไพรสิงห์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย

ครู วิทยฐานะ -