กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


Career learning group at Watchara Witthaya School

นางเรณู โพธิ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิง ภัศราวรรณ ชุมเสน

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

นางอัมพรภัสร์ สุพชรวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายประยูร จิระเดชประไพ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกลักษณ์ ผลพระ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิวาทิพย์ วงศ์อ๊อด

ครู วิทยฐานะ -