กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


Mathematics learning group at Watchara Witthaya School

นางต้องจิตต์ ทัศนแจ่มสุข

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายแสงทอง  น้อยเกิด

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชวลิต เรือนจรัสศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา สะสม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชูเกียรติ สุยะลังกา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต 

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางศิลาพร รามันพงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรชา บุรุษศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางภัทราวดี กุลศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษา บัวบาน 

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายเจริญ พิลึก

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ

ครู วิทยฐานะ -