กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


Health education and physical education learning group at Watchara Witthaya School

ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์ มรกฎ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายดำรงศักดิ์  หัสรังษี

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ