คณะกรรมการบริหาโรงเรียนวัชรวิทยา


Watchara Wittaya School Executive Committee

นายธนายุทธ คลังวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ประธานคณะกรรมการ

-ว่าง-

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

กรรมการบริหาร

นายธิติพงษ์ สระทอง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

กรรมการบริหาร

นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

กรรมการบริหาร

นายอธิคุณ ศรีพารา

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

กรรมการบริหาร

นางดวงดาว บดีรัฐ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการและเลขานุการ

นายชวลิต เรือนจรัสศรี

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

กรรมการบริหาร