กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


Social studies, religion and culture learning group at Watchara Witthaya School

นายพรชัย โพธิ์มาก

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

นายมงคล สุขีลักษณ์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายภีมพล เหมภูมิ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวารี ยอดศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนงนุช น้อยเกิด

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจินดาลักษณ์ โคตะการ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพลวัฒน์ แจ้งดี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก

ครู วิทยฐานะ -

นายปัญญา ดินไธสง

ครู วิทยฐานะ -

นางกานต์รวี กำเนิด

พนักงานราชการ

นายศุภจิต จันทรี

ครู วิทยฐานะ -

(ไปช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว)