กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา


art education learning group at Watchara Witthaya School

นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฎธยาน์ ภุมมา

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู

ครู วิทยฐานะ -

นายชุมพล นันทวงศ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ