กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


science and technology group at Watchara Witthaya School

นางวัลลภา อินหลวง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศินี ทศวารจันทรา

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสุวิมล กาแก้ว

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์

นางสุวรรณา ป้อมใย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชาตรี ศรีม่วงวงค์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางตวงรัตน์ อ้นอิน

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิภาวดี น่วมอินทร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงดาว บดีรัฐ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา ราชบุรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาภา นิวาสประกฤติ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวสิทธิณี กลางนภา

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวอังคนา บดีรัฐ

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งประถม

ครู วิทยฐานะ -

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชริตา ช่างทอง

ครู วิทยฐานะ -

นายสถิตย์ วรรณสุข

ครู วิทยฐานะ -

นายกษิเดช ทองประเสริฐ

ครูอัตราจ้าง