กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


foreign language group at Watchara Witthaya School

นางชลธิชา ตรงสกุล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายมั่นชัย ไม้หอม

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ -

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวนันทวัญ ใยยวง

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสมทรง พันธ์ศรี

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางปานจันทร์  ภูวิชิต

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ

ครู วิทยฐานะ -

นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม

ครู วิทยฐานะ -

นายเฉลิมศักดิ์ ยาสิทธิ์

ครู วิทยฐานะ -

กลุ่มวิชาภาษาจีน

นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวกาญจนา  สายทอง

ครู วิทยฐานะ -

นายจิรายุ วงษ์สุตา

ครูอัตราจ้าง