โรงเรียนวัชรวิทยา

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่อกรอกข้อมูล)

SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )

แบบดล 10

แบบคัดกรองคนพิการ