งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 (คลิกเพื่อกรอกข้อมูล)

สำหรับปีการศึกษา 2564 ให้คุณครูไปเข้าที่ระบบงานสำหรับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564 (ด้านล่างหน้าเว็บ)

SDQ ฉบับครูประเมินนักเรียน

SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน

SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ( EQ )

แบบดล 10

แบบคัดกรองคนพิการ

ระบบงานสำหรับครูที่ปรึกษา

ระบบงานสำหรับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565

ระบบงานสำหรับครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2564