อัตลักษณ์โรงเรียนวัชรวิทยา


Identity of Watchara Wittaya School

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตราโรงเรียน “วชิราวุธ”

สัญลักษณ์เป็นรูปวชิราวุธ ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญา ความหมายของตราประจำโรงเรียนวชิราวุธ คือ อาวุธของพระอินทร์เป็นรูปตรีสามง่าม ซึ่งแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าเปรียบเสมือนความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

ปรัชญาโรงเรียน (school philosophy)

“สจจเวอมตาวาจา ”  

ทางไปสู่เกียรติศักดิ์อยู่ที่ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน (True speech is immortal.)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธวิสุทธิโมลีศรีวัชรินทร์

สีประจำโรงเรียน  ฟ้า-ชมพู

สีฟ้า  เป็นสีประจำวันเกิดของโรงเรียน คือ วันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 หมายถึง ความร่มเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไก

สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์ และนิ่มนวล

อักษรย่อ

ว.ร. 

เอกลักษณ์ (unique)

โรงเรียนสองภาษา”  

อัตลักษณ์ (Identity)

“นักเรียนดี คือ ศักดิ์ศรีวัชรวิทยา”

คติพจน์ (slogan)

ชื่อเสียงดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น เน้นความรู้ เชิดชูจริยะ

ดอกไม้ประจำโรงเรียน (School flowers)

ดอกเฟื่องฟ้า