ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงสตริงงานKPT OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ESPORT GAMING ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับายเตชิต วงษ์กิติ และนายพีระศุภ เลิศไผ่รอด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ในชื่อทีม Go on Band เนื่องในงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read more

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้แก่ นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต และนายธีรวิทย์ เนียมโภคะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเ…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเขมจิรา พุ่มหมัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เทิดพระคุณของพ่อ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้หัวข้อ “รักของพ่อ”

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐยาน์ พรหมนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนคนดี ศรีสังคม จากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ในการนี้ นายมนต์ชัย โพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนมอบ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more