โรงเรียนวัชรวิทยา

ผลงาน/รางวัล

ผลงานและรางวัล

ผลงาน/รางวัล

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายคมภณ บุรุษศรี นางสาวชิตาพัณณ์ จิตร์ธนาวัฒน์ และนายสิปปกร ทองนุ่ม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบ 40 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเขตภาคเหนือ (รวมถึง ภาคกลางตอนบนบางส่วน) อันได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี เข้าสู่ค่าย AI Innovator ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม #ลอว์วอรอนางสาวจิดาภา กันทองนายปวีร์ เพชรรัตน์ นักเรียนชั้นม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิโควตาการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีทีมลอว์วอรอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นตัวเทนศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภาค 6 ณ จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงสตริงงานKPT OPEN HOUSE วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน ESPORT GAMING ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับายเตชิต วงษ์กิติ และนายพีระศุภ เลิศไผ่รอด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน PTTEP English Quiz 2022 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จัดโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Read More
ผลงาน/รางวัล

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ในชื่อทีม Go on Band เนื่องในงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้แก่ นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต และนายธีรวิทย์ เนียมโภคะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเ…

Read More