วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชมการแสดงจาก ทีมงานฅนทำคนดู ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยแบ่งการรับชม ม.๑-๒ เรื่อง พระไชยสุริยา ม.๓-๔ อิเหนาตอนศึกกะหมังกุหนิง และ ม.๕-๖ ขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายฎีกา ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี๒๕๖๕ ณ บริเวณลานกิจกรรมเสาธง

Read more

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะนิเทศติดตามโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีต จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ณ อาคารเกียรติยศ ชั้น ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ อบจ.กำแพงเพชร และนักเรียนแสดงผลงาน ในงานกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียน และนวัตกรรมนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๔-๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวสเปน จากสโมสรโรตารี Mr. Jorge Garcia Alfanso (นที เกษอุดมทรัพย์) เข้าสู่โรงเรียนวัชรวิทยา ณ ลานกิจกรรมเสาธง

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน ศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๗๐ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการเตรียมความพร้อม ปรึกษาเกณฑ์การตัดสินการ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวัชรวิทยา พร้อมด้วย ผู้ควบคุม และตัวแทนนักกีฬา รับมอบเงินสนับสนุนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ณ จังหวัด อุตรดิตถ์ จากนายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัชรวทิยา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read more

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันอาเซียน ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนวัชรวิทยา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read more

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย เทิดไท้รัชกาลที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัชรวิทยา ณ ลานกิจกรรมหร้าเสาธง

Read more