วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรปงะดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย โครงการภาษาจีนจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนโปรแกรมศิลป์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายแนวคิดวิศวกรสังคมสู่แกนนำนักเรียน ในโรงเรียน โดยร่วมกับคณาจารย์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม

Read more

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Read more

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

Read more

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ มอบหมายให้ รองนัฐกานต์ แมนไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สมรรถนะฯ ศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัชรวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี และผ่านหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย พร้อมกับคณะผู้บริหาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมค่ายค่านิยม ๑๒ ประการ ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และจัดกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการภาษาจีน โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมรับชม การเชิดสิงโต และมังกร จากนักเรียนชมรมภาษาจีน ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more