โรงเรียนวัชรวิทยา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ “เฟื่องฟ้าทิวา กษีณาลัย ๖๖” ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัชรวิทยา ได้แก่ คุณครูสุดใจ จารุจิตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมบูชาวัชราจารย์ ปี ๒๕๖๖ ให้กับครูสุดใจ จารุจิตร์ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาไทยร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ทางคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน AFS รุ่นที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เขตกำแพงเพชร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม”ภาษาไทยนอกชาน เปิดม่านวรรณคดี” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชมการแสดงจาก ทีมงานฅนทำคนดู ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๐สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังผลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียน

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ จัดพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (การฝึกภาคปกติ) ในการนี่ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ นายแสงทอง น้อยเกิด ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มศูนย์ฝึกโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และต้อนรับ พันเอก พันเอกกิตติ ด้วงแจ่ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็นประธานในพิธีการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอระชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

นที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (TOP TEN) เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของตัวเอง โดยจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ๑๐ อันดับแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งจะได้รับมอบทุนลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษากรณีเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More