โรงเรียนวัชรวิทยา

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (สสวท. ,E-SMAT และ EP) เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่สำเร็จการศึกษา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โครงการภาษาจีน โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๗ ในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมรับชม การเชิดสิงโต และมังกร จากนักเรียนชมรมภาษาจีน ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา และร่วมเดินชมช๊อป ตลาดเยาวราชวัชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเยาวชนสู่สากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัชรวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี และผ่านหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย พร้อมกับคณะผู้บริหาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน Pre M.1 ประจำปี ๒๕๖๗ (TOP 30) และในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ๒๕๖๗ เพื่อเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ E-SMAT ชั้น ม.๑ ม.๓ ม.๔ และ ม.๕ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดสอบแข่งขัน โครงการ Pre M.1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้ทดลองทำแบบทดสอบของโรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More