วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี การแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแข่งขัน ROV จัดโดย สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ลานกิจกรรมเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบเพื่อนครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ค่าย๒ และค่าย๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับ และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร (หนองปลิง)

Read more

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน

Read more

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานบริหารสหวิทยาเขตชากังราว จัดประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชากังราว ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Open House HUSO 2022 และ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัชรวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยทั้งด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ และศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึก ณ ลานกิจกรรมสนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่สมรรถนะหลัก ตามหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more