วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการทางเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจากวิทยากรให้ความรู้จากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดกำแพงเพชร ให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ให้การต้อนรับนายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเข้าศึกษาดูงานห้องสูตรห้องเรียนศิลป์ นิติ-รัฐศาสตร์ ของโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องศูนย์สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Read more

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยาจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี วัชรวิทยา เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรม ในวันครบรอบที่จะมาถึง ณห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมรับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา และโรงเรียนวัชรวิทยา รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ณ อาคารห้องสมุด โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบโควต้า ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ ร่วมมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๗๐ ณ จังหวัดน่าน

Read more

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม active learning ฯลฯ ระยะที่ ๑ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ เป็นประธานพิธีในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

Read more

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และ ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.กำแพงเพชร ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more