โรงเรียนวัชรวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา2563 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ห้องเรียน E-SAMT จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.3 (E-SMAT) เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาจบปีการศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาจบปีการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน E-Learning ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายMoodle ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สสวท. ม.1/8 และ ม.2/7 ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา จ.กำแพงเพชร

Read more

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Chemistry Laboratory ) ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันขึ้นปีใหม่ 2564 แบบ New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะสอบใบขับขี่ เพื่อให้ทราบข้อปฏิบัติและกฎจราจรในการขับขี่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more