โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp ของโครงการห้องเรียนสองภาษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์การเรียนรู้ช้าง จังหวัดพิษณุโลก

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปรายการมองมุมใหม่ ช่อง ททบ.๕ เพื่อนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ Active Learning GPAS 5 Steps เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรม (โสต1) โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ที่ผ่านการทดสอบ AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบงานช่วยเหลือนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ที่ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัชรวิทยา วันที่26 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

รองผู้อำนวยการธิติพงษ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัชรวิทยา จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสายชั้น ม.4 เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสายชั้น ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคุณพิเชษฐ์ ใหญ่แก่นทราย รักษาการประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมฯ

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดการประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 เพื่อปรึกษาหารือ และร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูปานจันทร์ ภูวิชิต หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการสองภาษา เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

Read more

สำนักข่าวไทยรัฐทีวีร่วมบันทึกเทปรายการThailand Weekly กับผลงาน Active Learning โรงเรียนวัชรวิทยา “เพื่อพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤต COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

Read more