คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และโครงการห้องเรียนพิเศษ E-SMAT โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ วิชาปฏิบัติการเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (Chemistry Laboratory ) ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันตรุษจีนและวันขึ้นปีใหม่ 2564 แบบ New Normal ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาจัดการอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะสอบใบขับขี่ เพื่อให้ทราบข้อปฏิบัติและกฎจราจรในการขับขี่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนและประธานคณะสี ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามบาส โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “นิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารใหม่ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีความเพียร” ประจำปีการศึกษา 2562 มอบโดย ท่านรองวิเชียร ยอดนิล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more