การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา เนื่องในงานแสดงความยินดีกับ นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ เนื่องในงานแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา2563 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ห้องเรียน E-SAMT จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ม.3 (E-SMAT) เพื่อเสริมทักษะกระบวนการคิด การพัฒนาต่อยอดการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาจบปีการศึกษา วันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ศึกษาจบปีการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทเรียน E-Learning ด้วยระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายMoodle ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more