กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “นิทรรศการบูรณาการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563 ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมอาคารใหม่ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ วิชาปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล “เข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนผู้มีความเพียร” ประจำปีการศึกษา 2562 มอบโดย ท่านรองวิเชียร ยอดนิล รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามบาส โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณสนามบาส โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้า-ชมพูเกมส์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more