สำนักข่าวไทยรัฐทีวีร่วมบันทึกเทปรายการThailand Weekly กับผลงาน Active Learning โรงเรียนวัชรวิทยา “เพื่อพลิกโฉมสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน ก้าวข้ามสภาวะวิกฤต COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

Read more

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลและระบบคุณภาพโรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัชรวิทยาให้การต้อนรับ วันที่ 17 กันยายน 2564

Read more

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2564 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนลานกระบือวิทยา เนื่องในงานแสดงความยินดีกับ นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ เนื่องในงานแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์ ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา2563 วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการ วิชาการสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more