โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: wrschool

ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2564 (คลิก)

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (TOP TEN) เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียน โดยจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี 10 อันดับแรก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการสอบวิชาพิเศษ ในการนี้ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้ยมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้การต้อนรับ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัชรวิทยา (สนามฟุตบอล)

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

โครงการภาษาจีน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมตรุษจีน ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม และร่วมแต่งกายชุดสีแดง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณหอประชุม หลังใหม่ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ วPA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมค่าย English Camp ของโครงการห้องเรียนสองภาษา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์การเรียนรู้ช้าง จังหวัดพิษณุโลก

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปรายการมองมุมใหม่ ช่อง ททบ.๕ เพื่อนำเสนอผลงานผ่านกระบวนการ Active Learning GPAS 5 Steps เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรม (โสต1) โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี ที่ผ่านการทดสอบ AFS โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบงานช่วยเหลือนักเรียน ให้การต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ที่ได้เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัชรวิทยา วันที่26 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More