วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยาต้อนรับคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ เนื่องในงานแสดงความยินดีกับ นางสาวชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า ที่ได้ย้ายมาเป็นครูโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา เปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเทอมเรียนวันแรก พร้อมกับ แนะนำครูใหม่ปีการศึกษานี้ด้วย พร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนวัชรวิทยา เดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนของคณะครู ในวันเปิดเทอมวันแรกอีกด้วย พร้อมรับฟังปัญหาในวันเปิดเทอมวันแรก

Read more

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะทำงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ต้อนรับนายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้ทรงคุณวุฒิ และดร.ไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ของ นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน

Read more

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้จัดการประเมินออย่างเข้ม ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัชรวิทยา ครั้งที่ ๓ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย คุณอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวท ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมินอย่างเข้มฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนางสาวอังคนา บดีรัฐ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา คณะครูอาวุโสโรงเรียนวัชรวิทยา และคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนผ้าพระพุทธวิสุทธิโมลีศรีวัชรินทร์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันสงกรานต์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัชรวิทย

Read more

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางศึกษาดูงาน เรือนจำชั่วคราวแม่ระกา ภายในเรือนจำกลางกำแพงเพชร เพื่อนำมาปรับใช้ ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

Read more