โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: srisakul

ข่าวสาร/กิจกรรม

นที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (TOP TEN) เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของตัวเอง โดยจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ๑๐ อันดับแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งจะได้รับมอบทุนลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษากรณีเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ Wr Innovation @ open house 45th Anniversary Watcharawittaya School ในการนี้ได้ตอนรับ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดมัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีทีมลอว์วอรอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ ปี 2566 รอบคัดเลือกจังหวัดกำแพงเพชรและเป็นตัวเทนศาลจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภาค 6 ณ จังหวัดพิษณุโลกต่อไป

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูโรงเรียนวัชรวิทยา นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดคูยาง

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมคุณธรรมในสถานศึกษา” และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัชรวิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พุทธพิธี และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสที่จะได้เข้าวัด ทำบุญ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี โรงเรียนวัชรวิทยา ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร และดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน คณะครูอาวุโส คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู่อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “นครสวรรค์เกมส์” และ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๘ “กำแพงเพชรเกมส์” ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน ที่ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประเมินขอรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในการนี้ ต้อนรับนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัชรวิทยา และต้อนรับ นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ร่วมให้กำลังใจในการร่วมจัดนิทรรศการ ในครั้งนี้ ณ หอประชุม โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

Read More