ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูโรงเรียนวัชรวิทยาที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566

Read more

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนวัชรวิทยา ที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน

Read more

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ ในชื่อทีม Go on Band เนื่องในงานครบรอบ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Read more

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ มอบหมายให้ รองนัฐกานต์ แมนไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่สมรรถนะฯ ศตวรรษที่ ๒๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัชรวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี และผ่านหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช่วงชั้นที่ ๑ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย พร้อมกับคณะผู้บริหาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ได้แก่ นางพรทิพย์ มั่นทรัพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต นายสุรพงษ์ กล่ำบุตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต และนายธีรวิทย์ เนียมโภคะ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิต ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเ…

Read more

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ระดับสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา และกิจกรรมค่ายค่านิยม ๑๒ ประการ ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ เพื่อเป็นสิริมงคล ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และจัดกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบผลคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ โครงการภาษาจีน โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมรับชม การเชิดสิงโต และมังกร จากนักเรียนชมรมภาษาจีน ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read more