โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: srisakul

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นคนดี และพลังของแผ่นดิน เพื่อร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนพิเศษ (สสวท. ,E-SMAT และ EP) เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่สำเร็จการศึกษา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โครงการภาษาจีน โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๗ ในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมรับชม การเชิดสิงโต และมังกร จากนักเรียนชมรมภาษาจีน ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา และร่วมเดินชมช๊อป ตลาดเยาวราชวัชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาเยาวชนสู่สากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมดารารัตน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเดินทางไกลและทดสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือเนตรนารี ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิ์มาก ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน ซูโดกุ เด็กหญิงปริชาติ อินไผ่ ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขัน ซูโดกุ นายชวิศ แจ้งจิต นายรัชชานนท์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน เอแม็ท รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กชายพงศพัศ มิ่งกลิ่น เด็กชาย ปรรณพัชร ขอนทอง ได้รับรางวัล อันดับที่ 58 การแข่งขัน เอแม็ท นายพิสิฐพล สามัญเขตกรณ์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 134 การแข่งขัน เอแม็ท ทั้งหมดจากการเข้าร่วมการแข่งขันที่ จังหวัดพิษณุโลก

Read More
ผลงาน/รางวัล

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ เด็กหญิงปิยะวรรณ ยั่งยืนกุล เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาซอฟท์เทนนิส ของกรมพลศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ นายเพรชรัตน์ พัดทอง นายปฏิภาณ จันทรอินทร และนายภูกิจ อุ้มเมิน เป็นตัวแทนนักกีฬา จังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน วู้ดบอล ณ ลานกิจกรรม หน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนวัชรวิทยา มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี และผ่านหลักสูตรของกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ระดับช่วงชั้นที่ ๒ ในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นประธานเปิดค่าย พร้อมกับคณะผู้บริหาร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขัน Pre M.1 ประจำปี ๒๕๖๗ (TOP 30) และในการนี้ ดร.ธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More