วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็นสนามการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Read more

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผลการเรียนดี ๑๐ อันดับแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเสริมแรงให้กับนักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มั่งมั่นในการเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลการผลิตสื่อประเภทอินโฟกราฟิก ประจำปี 2565 (WR AWARD 2022) กิจกรรมการประกวดสื่อนวัตกรรมสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

Read more

โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการคัดเลือกและการตัดสินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Read more

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนตัวแทนคณะสีเข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดคูยาง วัดบาง วัดวังยาง วัดโมฬี (วัดหลวงพ่อโม้) และวัดกำแพงเพชร

Read more

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมเปิดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ค่าย ๑ ของโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. และห้องเรียน E-SMAT ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมเปิดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ค่าย ๑ ของโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ณ ห้องประชุมพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนวัชรวิทยา นำโดย ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนวัชรวิทยา และลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้าร่วมพิธีทบทวนคําปฏิญาณ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read more