โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: srisakul

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดงานเกษียณอายุราชการ “เฟื่องฟ้าทิวา กษีณาลัย ๖๖” ผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนวัชรวิทยา ได้แก่ คุณครูสุดใจ จารุจิตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ผลงาน/รางวัล

โรงเรียนวัชรวิทยาขอแสดงความยินดีกับ นายคมภณ บุรุษศรี นางสาวชิตาพัณณ์ จิตร์ธนาวัฒน์ และนายสิปปกร ทองนุ่ม ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบ 40 คน จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน 400 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเขตภาคเหนือ (รวมถึง ภาคกลางตอนบนบางส่วน) อันได้แก่ กำแพงเพชร, ชัยนาท, เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ตาก, นครสวรรค์, น่าน, พิจิตร, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, แพร่, ลำปาง, ลำพูน, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และ อุทัยธานี เข้าสู่ค่าย AI Innovator ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2566

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ โรงเรียนวัชรวิทยา จัดกิจกรรมปัจฉิมบูชาวัชราจารย์ ปี ๒๕๖๖ ให้กับครูสุดใจ จารุจิตร์ ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ นายธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาไทยร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนบัตร ใจอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยากรณ ห้องพูลเขียว โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีม #ลอว์วอรอนางสาวจิดาภา กันทองนายปวีร์ เพชรรัตน์ นักเรียนชั้นม.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และสิทธิโควตาการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ทางคณิตศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน AFS รุ่นที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เขตกำแพงเพชร ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม”ภาษาไทยนอกชาน เปิดม่านวรรณคดี” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ชมการแสดงจาก ทีมงานฅนทำคนดู ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๐สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับฟังผลคะแนนการสอบกลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียน

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ จัดพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (การฝึกภาคปกติ) ในการนี่ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนวัชรวิทยา มอบหมายให้ นายแสงทอง น้อยเกิด ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มศูนย์ฝึกโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และต้อนรับ พันเอก พันเอกกิตติ ด้วงแจ่ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็นประธานในพิธีการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ หอระชุมโรงเรียนวัชรวิทยา

Read More