โรงเรียนวัชรวิทยา

Author: นิติรัฐ พรมฤทธิ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบเกียรติบัตร แสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี การแข่งขันกิจกรรมเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการแข่งขัน ROV จัดโดย สภานักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา ณ ลานกิจกรรมเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัชรวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารพบเพื่อนครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ค่าย๒ และค่าย๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพูลเขียว

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับ และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา วันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร (หนองปลิง)

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีภายใน ๒๕๖๕ ณ ห้องเรียนรู้ไร้พรมแดน

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานบริหารสหวิทยาเขตชากังราว จัดประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตชากังราว ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม Open House HUSO 2022 และ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ Northern English Medium Instruction Programmes Open House 2022 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา พร้อมด้วย คุณสิริวรรณ ตันติสันติสม คุณอนุพงษ์ เรืองชัยศิวเวช ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยการประเมินมีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน ๒ คน คือ นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ประเมินรอบที่ ๓ และ นายอภิวิชญ์ เผ่าฟู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ประเมินรอบที่ ๔ ณ ห้องสื่อและนวัตกรรม โรงเรียนวัชรวิทยา

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ บริเวณสนามบาส

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนนักเรียน รับป้ายรณรงค์สารเสพติด ได้รับความสนับสนุนจาก โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง

Read More