โรงเรียนวัชรวิทยา
ข่าวสาร/กิจกรรม

นที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (TOP TEN) เพื่อส่งเสริมนักเรียนเรียนดี ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของโรงเรียน ตลอดจนเป็นการเสริมแรงให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการเรียน และพัฒนาตนเองเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบของตัวเอง โดยจัดกิจกรรมยกย่อง ชมเชย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน สังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ๑๐ อันดับแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ๒ , ๔ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ซึ่งจะได้รับมอบทุนลดหย่อนค่าบำรุงการศึกษากรณีเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *