แสดงความยินดีกับนางสาววราภรณ์ ศรีโพธิ์ ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2563