โรงเรียนวัชรวิทยา

แนะแนว

นางเพลินใจ ประสารศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานแนะแนว
นางวีรวรรณ ไพรสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา ยศวิชัย
ตำแหน่งครูผู่ช่วย