โรงเรียนวัชรวิทยา

ประกาศเลขประจำตัวและห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566