ประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนวัชรวิทยา

(จากทบทวนประวัติล่าสุด)

วันพฤหัสบดี ที่  1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเรียนรู้ไร้พรมแดน

โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร

โรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเป็นโรงเรียนที่ตั้งซ้อนอยู่ในโรงเรียนวัดคูยาง ซึ่งสังกัดกองการประถมศึกษา ต่อมาประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง โรงเรียนรัฐบาลที่เห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้แพร่หลายยิ่งขึ้น (อาศัยอำนาจตามความในข้อ 23 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515) โรงเรียนวัดคูยางจึงจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2520 (ตามหนังสือกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.0806/11670 ลงวันที่ 19 เมษายน 2520 ) ซึ่งยังคงใช้ชื่อโรงเรียนวัดคูยาง (ว.ย)

ต่อมาปีการศึกษา 2521 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยคณะปฏิวัติให้แยกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาออกจากกันโดยเด็ดขาด กระทรวงศึกษาธิการจึงมีประกาศยกเลิกโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งขึ้นจากการแปรสภาพของโรงเรียนประถมศึกษาบางโรงเรียนเพื่อสงวนไว้เป็นโรงเรียนต้นแบบ (ตามหนังสือกรมสามัญศึกษาที่ ศธ.0806/2107 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2521  ในระหว่างที่โรงเรียนยังไม่ทราบหนังสือและประกาศยุบดังกล่าว โรงเรียนได้ดำเนินการจัดชั้นเรียนเป็น 14 ห้องเรียน มีครู 20 คน นักเรียน 581 คน ภารโรง 2 คน 

ต่อมาโรงเรียนได้นำปัญหาและอุปสรรคเข้าหารือผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษาและท่านรองอธิบดี จึงได้มีมติประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2521 เพิ่มขึ้นอีก 1 โรง โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัชรวิทยา” ซึ่งที่มาของชื่อโรงเรียนวัชรวิทยา มาจากโรงเรียนวัชรราษฎร์วิทยาลัย (เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเดิมก็เคยตั้งอยู่ในโรงเรียนวัดคูยาง) แปลว่า ความรู้ที่แข็งแกร่ง โดยมีนายสมรวม พูลเขียว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยา อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยได้โอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเดิมมาเป็นนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาแห่งใหม่นี้ โดยคณะครูชุดแรกที่มาจากโรงเรียนวัดคูยาง ประกอบด้วย

ปี พ.ศ.2522 นายสมรวม พูลเขียว ร่วมกับคณะครู ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาขึ้นเป็นเอกเทศถาวร ณ หมู่บ้านวังคาง จำนวน 44 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา โดยมีผู้บริจาคที่ดินจำนวน 20 ไร่ คือ นางชะอุ้ม มาลีน้อย 15 ไร่ นายปิยะ เพชรพรรณ 5 ไร่ และบริจาคทางเข้าโรงเรียนขนาด 8.60 x 69.00 เมตร สมทบกับบริษัทกำแพงเพชรค้าไม้จำกัด ผ่านทางนายสุเทพ จันทราวิโรจน์ เลขานุการบริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือเงินเพื่อซื้อที่ดิน จำนวน 250,000 บาท โดยวันที่ 21 มิถุนายน 2522 ทำการยกป้ายโรงเรียนวัชรวิทยาและทำทางเข้าสู่โรงเรียนถมโดยดินลูกรัง นายสมรวมพูลเขียว นายวิสูตร จิตบรรเทา นางวินิจศรี พูลเขียว และนายวิสุทธิ์ เงินทอง เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้าติดต่อผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา (นายสุวรรณ  จันทร์สม) รับรองกับกรม ฯ ว่ายินดีจะจัดหาที่ดินในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้ได้ไม่ต่ำกว่า 35 ไร่ ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ขอเพียงให้กรมฯสนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและสถานที่ประกอบที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน กรมฯ ยืนยัน ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ โดยในระยะแรกกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว แบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียนตามอาคารเรียนแบบชั่วคราวแบบโครงเหล็กถอดได้อีก 18 ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม 3 หลัง และบ้านพักครู 1 หลัง และเนื่องจากห้องเรียนไม่พอ โรงเรียนจึงดำเนินการสร้างอาคารอเนกประสงค์ 6 ห้องเรียน และบ่อบาดาลอีก 2 บ่อ

ปี พ.ศ.2523 วันพฤหัสบดี ที่ 21 สิงหาคม 2523 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากโรงเรียนวัดคูยาง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร มาเรียนในสถานที่ตั้งโรงเรียนวัชรวิทยาแห่งนี้ทั้งหมดในบรรยากาศที่ชุ่มฉ่ำด้วยน้ำฝนซึ่งตกปรอยๆตลอดเวลา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนและนักธุรกิจช่วยนำรถมาช่วยขนย้ายอุปกรณ์การศึกษาให้จนสำเร็จ

ปี พ.ศ.2524 ปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้ดำเนินการดังนี้

(1) อาคารเรียนแบบ 318 ค จำนวน 1 หลัง

(2) โรงอาหาร – หอประชุม จำนวน 1 หลัง

(3) โรงฝึกงานแบบมาตรฐาน จำนวน 1 หลัง

(4) บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง

(5) ติดตั้งไฟฟ้า

และขอใช้เงินเหลือจากการประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบของโรงเรียนมาดำเนินการได้อีก 3 รายการ คือ

(1) ติดตั้งประปาในโรงเรียน

(2) ทำถนนเข้าโรงเรียน, ปรับปรุงพื้นที่ถนนภายในโรงเรียน

(3) บ้านพักครูแบบ 202 ก จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ.2528 ปีการศึกษานี้กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 หลัง 

(1) สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล  (อาคารเรียน 2) จำนวน 1 หลัง (เงินเหลือขออนุมัติสร้างรั้วถาวรได้ 42 ช่อง)

(2) บ้านพักครูแบบ 204  จำนวน 1 หลัง

นอกจากนี้โดยการบริจาคจากสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์จังหวัดกำแพงเพชรและก่อสร้างฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จำนวน1 ฐานด้วยเงินสหกรณ์โรงเรียนและเงินช่วยเหลือของผู้มีจิตศรัทธา 

ปี พ.ศ.2531 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินหมวดค้าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล (อาคารเรียน 3) (ปรับปรุงปี 2529) จำนวน 1 หลัง 

ปี พ.ศ.2532 นายสมรวม พูลเขียว ครบเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม และนายบุญเพ็ญทองช่วยมารับตำแหน่งแทน

ปี พ.ศ.2535 นายสมพล ตันติสันติสม มาดำรงตำแหน่ง

ปี พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรเงินงบประมาณประจำปีให้ดำเนินการก่อสร้างดังนี้

(1) บ้านพักนักการ-ภารโรง  จำนวน 1 หลัง

(2) ถนนสายในโรงเรียน  จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ.2537 นายสมปอง สมนักพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ปี พ.ศ.2544 นายอำนวย อภิชาติตรากูล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ปี พ.ศ.2547 โรงเรียนวัชรวิทยาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

ปี พ.ศ.2551 สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล(อาคารเรียน 4) จำนวน 1 หลัง

ปี พ.ศ.2552 ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนวัชรวิทยาได้ทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เปิดโครงการ E-SMAT และ EP-SMAT ซึ่งเน้นผลิตนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ปี พ.ศ.2553 นายศุภชาติ บดีรัฐ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนวัชรวิทยาเป็น 1 ใน 500 โรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

ปี พ.ศ.2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน นายจำนง  อินทพงษ์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรวิทยา

ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้รับรางวัล SC-QA และรางวัล OBEC-QA จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สมรวม พูลเขียว

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัชรวิทยา

__________________

       ผอ.สมรวม พูลเขียวเกิดเมื่อวันที่  11 มีนาคม 2472 จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต  (ศศ.บ.) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2516 วุฒิบัตรการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2519  และวุฒิบัตรผู้บริหารการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับสูง คณะครุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2527

25 มิถุนายน 2494  เริ่มรับราชการในตำแหน่งครูโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย”จากนั้น 1 กุมภาพันธ์ 2496 ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาพรานกระต่าย1 กรกฏาคม2500 ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมศึกษาพรานกระต่าย1 เมษายน 2507 ครูใหญ่โรงเรียนวัดคูยาง19 ธันวาคม 2522 ครูใหญ่โรงเรียนวัชรวิทยาโดยเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษา ในโรงเรียนวัดคูยาง 21 สิงหาคม 2523 ย้ายโรงเรียนวัชรวิทยา มาที่อยู่ปัจจุบัน และถึงอนิจกรรมถึงวันที่ 17เมษายน 2548 มีอายุ 76  ปี 

 

ปณิธาณ

เราจะช่วยกันสร้างชื่อเสียง เกียรติคุณ และศักดิ์ศรี

ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนชั่วกาลนาน