โรงเรียนวัชรวิทยา

ห้องเรียนสีขาว

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
ดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ P-D-C-A ภายใต้ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ โดยความร่วมมือของเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ครู และชุมชน จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 36 องค์กร จัดตั้งเครือข่ายนักเรียน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการงาน ฝ่ายกิจกรรม และฝ่ายสารวัตรนักเรียน รวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในการกำกับ ดูแล ให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกด้าน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รู้จักป้องกันและการปฏิเสธ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ จากตัวแทนผู้ปกครอง นักเรียน ครู และชุมชน อย่างต่อเนื่องจนเกิดความสำเร็จ ได้รับ รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา 2560
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองเกียรติยศ KPPE Awards สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำการศึกษา 2561
รางวัลสถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 จากกระทรวงสาธารณสุข
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
รางวัล MOE AWARDS ระดับดีเด่น สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เล่มรายงานงานห้องเรียนสีขาวปีการศึกษา 2566 (update)
เอกสารห้องเรียนสีขาว (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว (4 ฝ่าย)
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว2/2565 (update)
รายงานผลการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว2/2565 (update)
โครงงานห้องเรียนสีขาว
แบบรายงานการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา เทอม 2/2565