สุขศึกษาและพลศึกษา

นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายพิศาล คชฤทธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธ์ มรกฎ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครู