โรงเรียนวัชรวิทยา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธ์ มรกฎ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายดำรงศักดิ์ หัสรังษี
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
นายภูวดล ยิ้มประดิษฐ์
ตำแหน่งครู
นายอธิวัฒน์ โพธิ์จันทร์
ตำแหน่งครู