โรงเรียนวัชรวิทยา

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราโรงเรียน “วชิราวุธ”

สัญลักษณ์ เป็นรูปวชิราวุธ ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนและปรัชญา ความหมายของตราประจำโรงเรียนวชิราวุธคือ อาวุธของพระอินทร์เป็นรูปตรีสามง่าม
ซึ่งแทนสายฟ้าฟาดบังเกิดเป็นแสงสว่างอันเจิดจ้าเปรียบเสมือนความรู้คือแสงสว่างแห่งปัญญา เราชาววัชรวิทยาจึงเป็นผู้มีปัญญาแข็งแกร่งประดุจเพชร

ปรัชญาโรงเรียน
“สจฺจํ เว อมตา วาจา ”
ทางไปสู่เกียรติศักดิ์อยู่ที่ความซื่อสัตย์และจริงใจต่อกัน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธวิสุทธิโมลีศรีวัชรินทร์

พระพุทธวิสุทธิโมลี ศรีวัชรินทร์ : เป็นชื่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ซึ่งพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ปธ.9. ราชบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพฯ มอบให้โรงเรียนวัชรวิทยา ในสมัยนายสมรวม พูลเขียว ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ
องค์พระมีขนาดส่วนสูง 2.50 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ซึ่งเรียกว่า “หลวงพ่อวัชระ” และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาววัชรวิทยาทุกคน

สีประจำโรงเรียน ฟ้า-ชมพู

สีฟ้า เป็นสีประจำวันเกิดของโรงเรียน คือ วันศุกร์ ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2521 หมายถึง ความร่มเย็น กว้างขวาง สูงส่ง และกว้างไกล
สีชมพู เป็นสีคู่มิตรกับฟ้า หมายถึง ความรัก สุภาพ บริสุทธิ์ และนิ่มนวล

อักษรย่อ
ว.ร.

เอกลักษณ์
โรงเรียนสองภาษา

อัตลักษณ์
“นักเรียนดี คือ ศักดิ์ศรีวัชรวิทยา”

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกเฟื่องฟ้า

คติพจน์
ชื่อเสียงดี ดนตรีดัง กีฬาเด่น เน้นความรู้ เชิดชูจริยะ