สังคมศึกษาฯ


นายพรชัย โพธิ์มาก
ตำแหน่งครู
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นายมงคล สุขีลักษณ์
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางนิสรา วงษ์บุญมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายภีมพล เหมภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวารี ยอดศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางนงนุช น้อยเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายพลวัฒน์ แจ้งดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายศุภจิต จันทรี
ตำแหน่งครู
นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
ตำแหน่งครู
นางสาวธีราพร กำแพงแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางกานติ์รวี กำเนิด
ตำแหน่งพนักงานราชการ