สังคมศึกษาฯ

นายภีมพล เหมภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางสาวพิณญารัตน์ ทองเหลือง
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
นางนิสรา วงษ์บุญมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวารี ยอดศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายพลวัฒน์ แจ้งดี
ตำแหน่งครู
นางนงนุช น้อยเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย โพธิ์มาก
ตำแหน่งครู

นายศุภจิต จันทรี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาววิภารัตน์ เครือวัลย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นายมงคล สุขีลักษณ์
ตำแหน่งครู
นางกานติ์รวี กำเนิด
ตำแหน่งพนักงานราชการ
นางสาวธิราพร กำแพงแก้ว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางสาวณิชาภัทร วงษ์บุญมาก
ตำแหน่งครูผู้ช่วย