โรงเรียนวัชรวิทยา

ศิลปะ

นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายนำพล ธินวล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
ตำแหน่งครู
นายสุดใจ จารุจิตร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิวัชร์ เผ่าฟู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย