ศิลปะ

นางสาวพรพัสนันท์ พุ่มเจริญ
ตำแหน่งครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุดใจ จารุจิตร์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวณัฏธยาน์ ภุมมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวลักษณ์ จุ้ยวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายนำพล ธินวล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะชำนาญการ
นายอภิวัชร์ เผ่าฟู
ตำแหน่งครูผู้ช่วย