โรงเรียนวัชรวิทยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศโดยเน้นหลักการกระจายอำนาจสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. และเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ 21
3. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
4. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา
3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย