โรงเรียนวัชรวิทยา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเกศินี พงษ์พันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวัลลภา อินหลวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดวงดาว บดีรัฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางตวงรัตน์ อ้นอิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา ราชบุรี
ตำแหน่งครู
นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาวดี น่วมอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณา ป้อมใย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล กาแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชญาภา นิวาสประกฤติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
ตำแหน่งครู
333333333333333
นางสาวสิทธิณี กลางนภา
ตำแหน่ง
ครู
นางสาวอังคนา บดีรัฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชริตา ช่างทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นายสถิตย์ วรรณสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวหทัยรัตน์ รุ่งประถม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย