วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางตวงรัตน์ อ้นอิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางเกศินี พงษ์พันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางดวงดาว บดีรัฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุระศักดิ์ ยอดหงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายชาตรี ศรีม่วงวงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวมาลัย ฟองนิ้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิรดา ราชบุรี
ตำแหน่งครู

นางวัลลภา อินหลวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอรษา อภิรมย์วิไลชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกเรขา รักษ์ชนม์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางนิภาวดี น่วมอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณา ป้อมใย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล กาแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชญาภา นิวาสประกฤติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายปริญญา วิชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรวิทย์ เนียมโภคะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสิทธิณี กลางนภา
ครูผู้ช่วย