รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564

วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564 – เปิดเรียนรูปแบบ Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5
วันที่ 2- 8 พฤศจิกายน 2564 – เปิดเรียนรูปแบบ Online ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป – เปิดเรียนรูปแบบ Onsite ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป – เปิดเรียนรูปแบบ Hybrid ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5

ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564