การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

>>ประกาศโรงเรียนวัชรวิทยา ฉบับที่ 39 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
>>แผนเผชิญเหตุภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

มาตรการความปลอดภัย 3T 1V ประกอบด้วย

T : Thai Stop COVID Plus (TSC+) : โรงเรียนต้องประเมินตนเอง เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียน

T : Thai Save Thai (TST) : นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ

T : Test : ตรวจ ATK ด้วยตนเอง เมื่อสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ หรือ เมื่อมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น

V : Vaccine : ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก 5 – 17 ปี ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์