โรงเรียนวัชรวิทยา

ภาษาต่างประเทศ

นางชลธิชา ตรงสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายมั่นชัย ไม้หอม
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวชลพรรษ ศรีเริงร่า
ตำแหน่งครู
นางสมทรง พันธ์ศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางสาวนันทวัญ ใยยวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปานจันทร์ ภูวิชิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
(ภาษาจีน)
นางสาวอุษณีย์ สร้อยเพชร
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
ตำแหน่งคร
นางสาวกาญจนา สายทอง
ตำแหน่งครู
(ภาษาจีน)
นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย