ภาษาต่างประเทศ

นางสมทรง พันธ์ศรี
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายพงศธร เชียงสีทอง
ตำแหน่งครู
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนันทวัญ ใยยวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางชลธิชา ตรงสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางปานจันทร์ ภูวิชิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอุษณีย์ สร้อยเพชร
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวญาดา สงฆ์วัฒนะ
ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการ
(ภาษาจีน)
นางสาวกาญจนา สายทอง
ตำแหน่งครู
(ภาษาจีน)
นายมั่นชัย ไม้หอม
ตำแหน่งครู
นางสาวเจนจิรา จินดากุลย์
ตำแหน่งคร
นางสาวรัชฎาภรณ์ คำเมฆ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวชนม์ณภัทร ช้างนาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
นางสาวสุตาภัทร์ กระสานติ์คิรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
(ภาษาจีน)