โรงเรียนวัชรวิทยา

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนในสาระต่าง ๆ ได้แก่ สาระทฤษฎีความรู้  (TOK) สาระโลกศึกษา (GE)
สาระกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS)  สาระการเขียนเรียงความขั้นสูง (EE) ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนในบางสาระ โดยเพิ่มเติมสาระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent
Study : IS) ขึ้นมา นับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหม่สำหรับครูผู้สอน การจัดการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Indepentdent Study : IS) เป็นการที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง “Independent Study : IS” นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
อย่างอิสระในเรื่องหรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา ซึ่งอาจเป็น Public Issue และGlobal Issue และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูล
ที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ
และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปทาประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงต่อเนื่องกันตลอดแนว ภายใต้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(Independent Study : IS)” ซึ่งจัดแบ่งเป็นสาระการเรียนรู้ 3 สาระ ประกอบด้วยIS 1- การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) 
เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้IS 2- การสื่อสารและการนำเสนอ
(Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับ มาพัฒนาวิธีการการถ่ายทอด/สื่อสารความหมาย/แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ ด้วยวิธีการ
นำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพIS 3- การนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียน นำ/ประยุกต์องค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ (Public Service)

ปีการศึกษา 2561
>>น้ำหมักชีวภาพพาสุข
>>การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้Smartphone

ปีการศึกษา 2562
>>ขนมจีนจีบ
>>กาวจากโฟม

ปีการศึกษา 2563
>>ข้อดีและข้อเสียของการออกกำลังกายในแต่ละช่วงเวลา
>>ผลกระทบของ Cyberbully
>>ความฝันเกิดจากอะไร

ปีการศึกษา 2564 (การเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019:โควิด-19)
ภาคเรียนที่ 1/2564
>>ห้องรายงานการศึกษาค้นคว้า
>>ห้องผลงานนักเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2564

>>ห้องผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา 2565
ภาคเรียนที่ 1/2565

>>ห้องผลงานนักเรียน