ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564

ประกาศผลประเภทห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

ประกาศผลประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพื้นที่บริการและทั่วไป) update!!