โรงเรียนวัชรวิทยา

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ชื่อ-นามสกุลภาพประกอบช่วงปีที่ปฏิบัติราชการ
1นายสมรวม พูลเขียวพ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2533
2นายบุญเพ็ญ ทองช่วยพ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535
3นายสมพล ตันติสันติสมพ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2536
4นายสมปอง สมนักพงษ์พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2543
5นายอำนวย อภิชาติตรากูลพ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2553
6นายศุภชาติ บดีรัฐพ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554
7นายจำนง อินทพงษ์พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2560
8ดร.ไพชยนต์ ศรีม่วงพ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564
9ดร.พัฒนา ทรงประดิษฐ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน