คณิตศาสตร์

นางภัคจิรา กิตติสิริบัณฑิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสุรชา บุรุษศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชวลิต เรือนจรัสศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางต้องจิตต์ ทัศนะแจ่มสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา สะสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายแสงทอง น้อยเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายเจริญ พิลึก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางนันชลี ทรัพย์ประเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชูเกียรติ สุยะลังกา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางศิลาพร รามันพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทราวดี เพิ่มประยูร
ตำแหน่งครู

นางสาวอุษา บัวบาน
ตำแหน่งครู
นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ
ตำแหน่งครู