โรงเรียนวัชรวิทยา

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

ที่ปรึกษา

1. นายธนายุทธ คลังวงษ์ ผู้อำนวยการ
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. นายอธิคุณ ศรีพารา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4. นายธิติพงศ์ สระทอง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์
1. นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ครูชำนาญการพิเศษ

  • Administrator
  • Graphic Designer
  • Web Content Moderator

2. นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ ครู

  • General Administrator


3.นายสถิตย์ วรรณสุข ครู

  • Administrator
  • Web Programmer & System Administrator
  • Web Content Moderator


4.นายมงคล สุขีลักษณ์ ครูชำนาญการ

  • Administrator
  • Web Programmer & System Administrator
  • Web Content Moderator