คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์

ที่ปรึกษา

1. นายพัฒนา ทรงประดิษฐ ผู้อำนวยการ
2. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
3. นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

คณะผู้พัฒนาเว็บไซต์
นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี ครูชำนาญการพิเศษ

  • Administrator
  • Graphic Designer
  • Web Content Moderator

นางสาวกุลจิรา ถาวรสุภเจริญ ครูผู้ช่วย

  • General Administrator

1. นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
2.นายสถิตย์ วรรณสุข ครูผู้ช่วย

  • Administrator
  • Web Programmer & System Administrator
  • Web Content Moderator