คณะกรรมการบริหาร

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ
นายวิเชียร ยอดนิล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กรรมการ
นายประหยัด สิริกรรณะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กรรมการ
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กรรมการ
นางดวงดาว บดีรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการ