โรงเรียนวัชรวิทยา

คณะกรรมการบริหาร

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
นายกิตติศักดิ์ ศรีพารา
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นายธิติพงศ์ สระทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
นางดวงดาว บดีรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการ