โรงเรียนวัชรวิทยา

คณะกรรมการบริหาร

นายธนายุทธ คลังวงษ์
ผู้อำนวยการ
ประธานกรรมการ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
นายอธิคุณ ศรีพารา
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
นายธิติพงศ์ สระทอง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสง
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กรรมการ
นางดวงดาว บดีรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการ