คณะกรรมการบริหาร

นายไพชยนต์ ศรีม่วง
ผู้อำนวยการ

ประธานกรรมการ
นายวิเชียร ยอดนิล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กรรมการ
นายประหยัด สิริกรรณะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กรรมการ
นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์
รองผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
นางดวงดาว บดีรัฐ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน

กรรมการ