โรงเรียนวัชรวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET สูงสุดของโรงเรียน