การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา

การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้ารายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันพบว่าพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาที่นับเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบในโรงเรียน ที่พบว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ใช้สมาร์ทโฟน ในเวลาเรียน ขณะเข้าแถว ขณะรับประทานอาหารกลางวัน ฯลฯ  จากพฤติกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว บางครั้งทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น ส่งผลให้การเรียนการสอนในชั่วโมงนั้น ๆ ของผู้เรียนไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลการเรียนลดลง หนีเรียน และขาดเรียนบ่อย ฯลฯ และพฤติกรรมเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เพราะจากจำนวนนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบวินัยของฝ่ายปกครอง โรงเรียนวัชรวิทยาจะพบว่าปัญหาด้านพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน มีแนวโน้มสูงขึ้น  และจากการสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลถึงสาเหตุการหนีโรงเรียน ส่วนใหญ่นักเรียนบอกว่าเพื่อไปเล่นสมาร์ทโฟน

  จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเกิดแนวความคิดที่จะใช้สื่อเพื่อช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการใช้โทรศัพท์อย่างถูกต้อง ใช้ให้ถูกกาลเทศะให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนวัชรวิทยาก่อนและหลังการใช้สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มเพื่อนนักเรียน

ขั้นตอนดำเนินการศึกษา โดยใช้กระบวนการ 5 steps

จากการศึกษาเรื่อง การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา คณะผู้ศึกษามีวิธีการดำเนินการ เป็น  5 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1 การตั้งคำถามและสมมุติฐาน

1.  คณะผู้ศึกษาระดมความคิดเห็นภายในกลุ่มเลือกเรื่องที่จะศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่สมาชิกมีความสนใจมากที่สุดเพื่อเป็นแรงจูงใจในการหาคำตอบ ได้แก่เรื่อง การใช้สื่อเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา

2.  ออกแบบวางแผนการศึกษา และใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไขมาประยุกต์ใช้

ขั้นที่ 2 การสืบค้นความรู้และสารสนเทศ

1.  ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

2.  ตรวจสอบความเชื่อถือ และความถูกต้องของข้อมูล

3.  ดำเนินการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ขั้นที่ 3 การสร้างองค์ความรู้

1.  คณะผู้ศึกษาร่วมกันเสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและร้อยละ

2.  คณะผู้ศึกษาจัดทำรูปเล่มรายงาน

ขั้นที่ 4 การสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

นำเสนอข้อค้นพบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในชั่วโมงเรียนวิชา IS และการนำเสนอผ่านสื่อ Social media ที่ https://www.youtube.com/watch?v=AxOr2EyeqUU&feature=emb_logo

ขั้นที่ 5  การบริการสังคมและจิตสาธารณะ

นำสื่อที่ผลิตโดยกลุ่มเพื่อนักเรียนไปเผยแพร่ในระดับชั้นอื่น ๆ ในโรงเรียนและนำเสนอผ่านสื่อ Social media ต่อไป

ผลการศึกษา

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัชรวิทยา มีการปรับเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนหลังการใช้สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มเพื่อนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.26) ดีกว่าก่อนการใช้สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มเพื่อนนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (3.37)  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

สื่อที่ผลิตโดยกลุ่มเพื่อนนักเรียน

แผ่นพับด้านหน้า
แผ่นพับด้านหลัง
สื่อที่คันหนังสือ
สื่อโปสเตอร์

ประมวลภาพกิจกรรม