โรงเรียนวัชรวิทยา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT )

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
     OIT1 โครงสร้างสถานศึกษา
     OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร
     OIT3 อำนาจหน้าที่
     OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
     OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
     OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
     OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     OIT8 Q&A
     OIT9 Social Network
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน
     OIT10 แผนดำเนินการประจำปี
     OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
     OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
     OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
     OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
     OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
     OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ
     OIT17 E-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
     OIT19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
     OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
     OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
     OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
     OIT26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
     OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
     OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
     OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
     OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
     OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
     OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
     OIT40 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
     OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในสถานศึกษา
     OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน