การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อจากต้นกก

การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อผลงาน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอเสื่อจากต้นกก
ชื่อเจ้าของผลงาน 1. นางสาวขนิษฐดา แก้วศรี
2. นางสาวชุติมา โคตะมูล
3. นางสาวศิรินภา เกิดพงษ์
ชื่อครูที่ปรึกษา
1.นางจิราพร ชัยแสงแก้ว
2.นายประยูร จิระเดชประไพ
3.นางศรีสกุล วิบูลย์วงศรี
โรงเรียน วัชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่อง การทอเสื่อจากต้นกก มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการทอเสื่อจากต้นกก 2) เพื่อการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการทอเสื่อจากต้นกก 3) เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากต้นกกให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวิธีการดำเนินการศึกษา คือวิธีดำเนินการศึกษาคือ มีวิธีการศึกษาโดยเริ่มจากเลือกประเด็นที่สนใจโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดโดยการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยี ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้เช่น สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต สอบถามจากผู้รู้ แล้วนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ นำเสนอแก่เพื่อนและเผยแพร่ต่อชุมนุมโดยใช้เทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบว่าการทอเสื่อจากต้นกกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งการทอเสื่อ และ อื่น ๆ อีกมากมาย การทอเสื่อสามารถสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วิธีการทอเสื่อจากต้นกก คือ
1) นำกกหรือไหลมากรีดออกเป็นเส้นไปตากแดดประมาณ 1 อาทิตย์
2) เมื่อแห้งแล้วนำมาย้อมสีตามต้องการ โดยสีที่ย้อมเป็นสีเคมีอย่างดี ส่วนมากจะย้อม สีน้ำตาลและสีขาว สีแดง สีน้ำเงิน
3) นำเชือกไนลอนหรือเชือกเอ็นขึงที่โฮมทอเสื่อให้เป็นเส้นตามโฮมและฟืม
4) นำกกหรือไหลสอดเข้ากับไม้สอดเพื่อที่จะสอดเข้ากับโฮมทอเสื่อ
5) เมื่อสอดกกหรือไหลเข้าไปแล้วผลักฟืมเข้าหาตัวเองให้กกหรือไหลแน่นติดกันเป็นลวดลาย
6) ลายที่ทอเป็นประจำและเป็นที่นิยมคือ ลายมัดหมี่ ลายธรรมดา ลายกระจับ
7) จากนั้นก็นำเสื่อกกที่ทอแล้วมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

วัสดุอุปกรณ์