การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง ขนมจีนจีบ

การเผยแพร่ผลงานรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันในสังคมไทยของเรามีการนำเอาอาหารของชาวจีนเข้ามาในประเทศอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นขนม อาหารว่าง เช่น ขนมจีบซาลาเปา หูฉลาม ติ่มซำ เป็นต้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมจีนและไทย ดังนั้นกลุ่มของผู้ศึกษาจึงคิดที่จะทำขนมจีนจีบ เป็นอาหารจีนที่ผสมผสานกับไทยโดยนำเส้นขนมจีนมาเป็นเส้นแทนหมูสับและนำแกงเขียวหวานมาเป็นรสชาติของแป้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวจีนและของไทยเอาไว้ด้วย การทำขนมจีนจีบมีต้นทุนต่ำ ทำให้เกิดทักษะในการทำงาน และเป็นพื้นฐานในการหารายได้ระหว่างเรียน ดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริของในหลวงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาการทำขนมจีนจีบ
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อขนมจีนจีบ
 3. เพื่อน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
 4. เพื่อสร้างสื่อและนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
ขั้นตอนดำเนินการศึกษา โดยใช้กระบวนการ 5 steps
ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 วิธีการทำขนมจีนจีบ

 1. ตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ผงแกงเขียวหวาน 2 ซองและกะทิ ½ กล่องลงไปคนให้เข้ากัน
 2. นำเนื้อไก่ 5 ขีด มะเขือ 1 ขีดมาหั่นให้มีขนาดเล็ก นำไปใส่ในหม้อต้มน้ำแกงเขียวหวาน
 3. รอ10 นาทีเพื่อให้น้ำแกงเขียวหวานซึมเข้าไปในเนื้อไก่ จากนั้นให้ตักเนื้อไก่และมะเขือแยกออกจากน้ำแกงเขียวหวาน
 4. นำแป้งอเนกประสงค์ 200 กรัมมาร่อน เมื่อเสร็จแล้วนำน้ำแกงเขียวหวานที่ต้มไว้มาผสมกับแป้งที่ร่อนและไข่ 2 ฟองเพื่อทำแผ่นเกี๊ยว เมื่อผสมจนเข้ากันพักแป้ง 1 ชั่วโมง
 5. ระหว่างที่รอแป้ง ให้นำขนมจีน เนื้อไก่และมะเขือมาปั่นผสมรวมกันเพื่อทำเป็นไส้
 6. เมื่อครบ 1 ชั่วโมงนำแป้งที่พักไว้มาทำเป็นแผ่นเกี๊ยวตามลักษณะที่ต้องการ
 7. นำเนื้อไก่ ขนมจีนและมะเขือที่ปั่นเป็นไส้เดียวกันมาใส่แผ่นเกี๊ยว ทำเป็นรูปทรงของขนมจีบ
 8. นำไปนึ่งประมาน 30 นาที แล้วนำมาจัดใส่จาน

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อขนมจีนจีบ

การศึกษาความคิดเห็นต่อขนมจีนจีบ ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยร้อยละ 46 โดยมีความคิดเห็นว่าขนมจีนจีบสร้างรายได้ระหว่างเรียนร้อยละ 60 เป็นความคิดเห็นที่มีค่าร้อยละสูงสุด รองลงมามีความคิดเห็นว่าขนมจีนจีบมีความแปลกใหม่ ร้อยละ 48  และมีความคิดเห็นว่าขนมจีนจีบมีความสร้างสรรค์ร้อยละ 42 และมีความคิดเห็นต่อขนมจีนจีบว่ามีรสชาติอร่อยและความผสมผสานที่ลงตัว ร้อยละ 40 เป็นความคิดเห็นที่มีค่าร้อยละต่ำสุด