การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กาวจากโฟม

การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3