การชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564

หนังสือรับรองการเบิก

ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา โดยเลือกระดับชั้นของนักเรียน (Update)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 055-711901
งานการเงิน กลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร